big-img-news
بواسطةMada Admin | 2 فبراير 2023

נייר עמדה (11) – ינואר: תוכנית שר המשפטים: מתכון לפגיעה ממשית בזכויות האזרחים הפלסטינים בישראל.

ביום 29.12.2023 קיבלה ממשלת נתניהו את אמון הכנסת. ימים ספורים לאחר השבעת הממשלה החלה להתבהר מגמת השינויים הצפויה. שר המשפטים יריב לוין הכריז ב-4 ינואר על תוכנית לשינוי פניה של מערכת המשפט בישראל ולעיצובה מחדש לפי תפיסת מחנה הימין הדתי הקיצוני.

נייר עמדה זה דן בהשלכות תוכנית שר המשפטים על האזרחים הערבים בישראל, וטוען שנוסף על הפגיעה הקשה בחירויות הפרט ונוסף על ערעור הפרדת הרשויות ועצמאות מערכת המשפט, התוכנית תפגע בייחוד באזרחים הפלסטינים, בשני היבטים: מחד גיסא, היא תקל את יישום המדיניות הממשלתית הגזענית כלפיה ותאפשר לבסס בחקיקה את העליונות היהודית, שפורטה כבר בקווי היסוד של הממשלה; מאידך גיסא, היא תקשה את האפשרות, המוגבלת ממילא, לקבל הגנה מן הרשות השופטת. במקרה של האזרחים הפלסטינים, ייפגעו גם זכויות קולקטיביות אזרחיות ולאומיות, ולא רק זכויות הפרט. מהלך זה ישלים את כוונות הממשלה החדשה לקבע את מעמדה הנחות של האוכלוסייה הפלסטינית וליישם באמצעות מדיניות ממשלתית את תוכן סעיפי חוק הלאום. תוכנית שר המשפטים היא חלק מפרויקט נרחב יותר, שבו מחנה הימין ההתנחלותי פועל להשלים את השתלטותו על מוקדי קבלת ההחלטות בישראל ולקבע את אופייה של המדינה כמדינת היהודים בלבד. כדי להשיג זאת יש לשלוט במערכת המשפט ולהבטיח מערכת משפטית שמרנית שאינה מתערבת בתהליך החקיקה ואינה מבקרת את המדיניות הממשלתית.

לקריאת הנייר PDF

 

الاكثر قراءة